Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Terapia indywidualna

LOGOTERAPIA
     Celem zajęć jest korekta wad wymowy, rozwijanie słownictwa dzieci doskonalenie umiejętności rozumienia mowy oraz ćwiczenia praktycznego jej zastosowania. Stosując metodę dobrego startu, system percepcyjno- motoryczny Kepharta, metodę komunikacji wspierającej i wspomagającej Blissa czy metody relaksacyjne według Jacobsona logopedzi ułatwiają dzieciom z upośledzeniem umysłowym kontakt werbalny jak i niewerbalny z otaczającym je środowiskiem.


Nowością w pracy terapeutów jest aparat do EEG Biofeedback.


PSYCHOLOG
     Dokonuje bieżącej oceny psychologicznej oraz przygotowuje opinię dla absolwentów ubiegających się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności /tzw. renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny/. Udzielana bieżących porad i informacji dla Rodziców. Przygotowuje diagnozy psychologiczne do dalszego kształcenia, podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej lub udziału w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I HYDROTERAPIA
Ogólne założenia:
 1. Profilaktyka oraz niwelowanie zaburzeń motoryki, korygowanie zaburzeń statyki ciała, zapobieganie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie pogłębianiu się ich oraz wyrównywanie niedoboru ruchu.
 2. Wspomaganie dynamiki rozwoju psychofizycznego oraz niwelowanie ujemnego wpływu przeciążenia szkolnego.
 3. Korygowanie znacznych odchyleń od normy przyjętej dla prawidłowej postawy ciała, eliminowanie zaburzeń w sferze morfologicznej (układ oddechowy, krążeniowy, nerwowy).
 4. Kształtowanie właściwej postawy wobec spraw zdrowia i wypoczynku oraz zainteresowanie uczniów różnymi formami aktywności ruchowej.
 5. Kształtowanie aktywnego i świadomego udziału uczniów w procesie terapeutycznym.
 6. Wdrażanie do samodzielnej korekcji wad oraz samokontroli i samooceny własnej postawy ciała.
Rodzaje ćwiczeń:
 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 2. Ćwiczenia korygujące określoną wadę.
 3. Ćwiczenia elongacyjne.
 4. Ćwiczenia autygrawitacyjne.
 5. Ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy.
 6. Ćwiczenia oddechowe.
 7. Ćwiczenia Klappa.
Hydroterapia,to metoda polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody, dzięki tym zabiegom następuję poprawa samopoczucia, działa odżywczo na organizm, usuwa zmęczenie, uspokaja i odpręża, ma korzystny wpływ na układ krążenia, oddechowy, przemianę materii, układ pokarmowy, czynność nerek, funkcje skóry i funkcje obronne organizmu.
EEG Biofeedback
     Celem treningu EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu, pomaga trenowanemu uczyć się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu, zwiększając występowanie pożądanych i hamując występowanie niepożądanych fal mózgu.

Wskazania do stosowania treningów EEG Biofeedback:
 • zaburzenia procesu uczenia(dysleksja, dysgrafia, dyslalia),
 • ADD i ADHD,
 • padaczka,
 • zaburzenia snu,
 • autyzm,
 • opóźnienie rozwoju dziecka i upośledzenie umysłowe,
 • depresja,
 • stany lękowe,
 • zaburzenia koncentracji uwagi.
     Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje dotyczące treningów można uzyskać u Teresy Jagody prowadzącej treningi EEG Biofeedback.


Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.